Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 29

Column
|29
Suiker in perspectief, juni 2014
suikers zijn volop van nature
aanwezig in zovele natuurlijke
producten dat suikers niet in de
fabriek in elkaar gesleuteld
worden. Er bestaan wel verschil-
len in het suikergehalte van
natuurlijke producten, zo zitten
er ook van elkaar verschillende
suikers in diezelfde natuurlijke
producten. Suikerbiet en suiker-
riet bevatten zoveel suikers dat
het de moeite loont om deze
eruit te extraheren en vervolgens
als suiker te verwerken in andere
producten. Maar daarmee is
deze suiker niet onnatuurlijk of
kunstmatig geworden.
Een andere koppige overtuiging
is dat de industrie de laatste
jaren steeds meer suiker aan
haar producten heeft toege-
voegd. De cijfers wijzen echter
anders uit. Uit de Voedselcon-
sumptiepeilingen sinds 1989
blijkt de inname van suikers
door consumenten redelijk
constant te zijn.
Over voeding moet worden
gediscussieerd op basis van
gezond en gedegen wetenschap-
pelijk onderzoek. Daarbij
moeten zowel de koppige
verdedigers van mythes en sagen
als voedingswetenschappers,
diëtisten en vertegenwoordigers
van de levensmiddelenindustrie
zich er bewust van zijn wat we
allemaal nog níet weten, en
waarover onzekerheid bestaat.
De FNLI (Federatie Nederlandse
Levensmiddelen Industrie)
probeert issues aan te vliegen
met een fact-based en open
benadering en bij te dragen aan
het weerleggen van feitelijke
onjuistheden. Zo ook bij discus-
sie rondom suiker. Onze rol –
belangenbehartiger van de
grootste industrie van Nederland
– schuiven we daarbij niet onder
stoelen of banken. Want trans-
parantie is een harde voorwaar-
de voor geloofwaardigheid in
maatschappelijk debat. Zo neemt
'Men moet zich er bewust van zijn
wat we allemaal nog níet weten, en
waarover onzekerheid bestaat'
de levensmiddelenindustrie ook
haar verantwoordelijkheid om
bij te dragen aan een gezonde
leefstijl van consumenten.
Productverbetering, reclamebe-
perkingen voor kinderen, actieve
deelname aan Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG): vele
cases uit onze achterban zijn te
zien op
Vertel als fabrikant dus wat u
doet en waarom u het doet, ook
op het gebied van calorie- en dus
soms ook suikerreductie. Leg
daarbij met open vizier uit dat
suiker niet in alle producten over
één nacht ijs vervangbaar is. Dat
suiker ook nodig is voor een
goede smaak, om jam te conser-
veren, om überhaupt ontbijtkoek
te kunnen maken of voor een
mooie bruine kleur bij het
bakken van cake. Eén emotie
mag u daarbij best inzetten,
namelijk trots. Trots op de
producten die u dag in dag uit
met vakmanschap en kennis
maakt. En trots op het hoge
niveau van veiligheid, kwaliteit,
efficiëntie en innovatiekracht in
uw levensmiddelenfabriek.
'Uit de Voedselconsumptiepeilingen sinds
1989 blijkt de inname van suikers door
consumenten redelijk constant te zijn'
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32
Powered by FlippingBook