Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 21

De invloed van ouders op eetgedag en gewicht van pubers
|21
Suiker in perspectief, juni 2014
KINDEREN & VOEDING
De meeste studies over het eetgedrag van kinderen
en het voorkomen van overgewicht en obesitas zijn
uitgevoerd binnen groepen die homogeen zijn wat
betreft afkomst of sociaal economische status (SES).
Bovendien werd tot nu toe met name onderzoek
gedaan bij jonge kinderen en vrijwel alleen de
invloed van moeders onderzocht. In deze studies zijn
de gegevens van meer dan 3000 ouders van pubers
(gemiddeld 14 jaar) in een heterogene populatie
bekeken. Er is onderzocht met welke aanpak ouders
het eetgedrag van hun kinderen proberen te
reguleren. Is er verband tussen geslacht van de
ouder, ras of etniciteit, opleidingsniveau, werkstatus,
gezinsinkomen? Of de manier waarop de ouder met
het eten van het kind omgaat (druk uitoefen om te
eten en/of restrictie en controle)? Er werd ook
onderzocht of er een relatie was tussen het toepassen
van deze methodes en het lichaamsgewicht van de
pubers.
Geen eten opdringen
Ouders uit de laagste inkomensgroep zijn het vaker
eens met de stelling over het leegeten van het bord,
dan ouders met hoge inkomens (37,5% tegenover
24,7%). Wat verder opvalt: vaders oefenen hier meer
druk op uit dan moeders, en zoons zijn gevoeliger
voor die druk dan dochters. Ook de culturele achter-
grond van ouders kan invloed hebben op de aanpak.
Zo onderschrijven ouders met Spaanse/Latijns-
Amerikaanse en Aziatische achtergrond de stelling
dat zij het eten controleren en reguleren tweemaal
zo vaak als ouders waarvan de familie al generaties
lang in de VS woont (70% tegenover 34,5%).
De invloed
van ouders
op eetgedrag
en gewicht
van pubers
Dat moeders invloed hebben op
het eetgedrag van hun kinderen
is bekend. Maar we weten veel
minder over de invloed van vaders,
net zomin als van het effect van
sociale of culturele tradities.
Het onderzoek ‘Eat this, not that!’,
uitgevoerd in Minnesota, brengt
hier verandering in. Dezelfde
onderzoekers bekeken in de studie
‘Food-Related Parenting Practices
and Adolescent Weight Status’
de relatie tussen de manier
waarop ouders met het eten
van hun kinderen omgaan en
hun lichaamsgewicht.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32
Powered by FlippingBook