Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 20

20|
Gezond opgroeien, de eerste Verkenning jeugdgezondheid
Suiker in perspectief, juni 2014
matig intensief, of beweegt drie keer per week ten
minste 20 minuten intensief en voldoet daarmee aan
de combinorm. Dat betekent dat hij of zij aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen en/of de fitnorm
voldoet (TNO 2013). Het percentage jongeren dat
zegt te roken is de laatste twintig jaar gedaald. In de
leeftijdscategorie 15-20 jaar liep het percentage terug
van 43 naar 35. Bij de 12-14-jarigen daalde het
aantal rokers van 14% naar 8%. Het gebruik van
alcoholische drank is onder jongeren van 12-16 jaar
in de periode 2003-2011 teruggelopen. Maar
bingedrinken (tijdens één gelegenheid minstens
5 consumpties) is populair. Uit gegevens van het
Peilstationonderzoek Scholieren (2012) blijkt dat van
de jongeren die alcohol drinken 68% bingedrinker is.
Het gaat goed
Het RIVM concludeert dat het in het algemeen goed
gaat met de Nederlandse kinderen, 80-90% van hen
is tevreden met zijn of haar gezondheid en voelt zich
gelukkig. Nederland staat daarmee in verschillende
internationale studies in de ‘top drie’ van landen met
kinderen met de beste gezondheid. De gezondheid
van de huidige kinderen is niet wezenlijk anders dan
de gezondheid van de jongeren circa tien jaar geleden.
Het RIVM constateert ook dat professionals van de
Nederlandse Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een hoog
bereik hebben. Tot de leeftijd van één jaar is er
contact met vrijwel 100% van de kinderen, 93% van
de kinderen van 0-4 jaar zien ze op regelmatige basis
en ook daarna blijft het bereik hoog. Op de
basisschool en het voortgezet onderwijs is het bereik
ongeveer 90%.
Beperkte rol Jeugdgezondheidszorg
De rol van de JGZ bij het bevorderen van een gezonde
leefstijl is beperkt. Bij de contactmomenten met 10-
en 13-jarigen wordt onder meer gevraagd naar de
leefstijl en om overgewicht aan te pakken bestaat het
‘Overbruggingsplan overgewicht’. Dat plan wordt in
de praktijk wel veel gebruikt, maar over de resultaten
is men niet enthousiast. Het leidt niet tot een lagere
BMI (Body Mass Index) of gezonder voedings- en
beweeggedrag. De JGZ beraadt zich naar aanleiding
van deze eerste Verkenning op het ontwikkelen van
beleid. In de Volksgezondheid Toekomstverkenning
die in 2014 uitkomt, wordt uitgebreid aandacht
besteed aan de gezondheid van volwassenen, met ook
een beperkt aantal schattingen voor kinderen en
jongeren.
HET RAPPORT
KINDEREN & VOEDING
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...32
Powered by FlippingBook