logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Disclaimer

De website van Kenniscentrum suiker & voeding is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de Kenniscentrum suiker & voeding website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de Kenniscentrum suiker & voeding website met zorgvuldigheid wordt samengesteld en Kenniscentrum suiker & voeding streeft naar volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Kenniscentrum suiker & voeding geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist en/of volledig is en/of blijft. 

Bezoekers van de website van Kenniscentrum suiker & voeding kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op de website. Kenniscentrum suiker & voeding sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade en/of kosten die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de website dan wel door Kenniscentrum suiker & voeding op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenniscentrum suiker & voeding. 

Alle informatie, foto`s, merken, tekeningen etc. zijn eigendom van dan wel gelicenseerd aan Kenniscentrum suiker & voeding en zullen dit te allen tijde blijven. Het is niet toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de Kenniscentrum suiker & voeding website, hetzelfde geldt voor deeplinks, links naar bepaalde onderdelen van de Kenniscentrum suiker & voeding website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenniscentrum suiker & voeding. Kenniscentrum suiker & voeding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s van derden en sluit iedere aansprakelijk uit voor de inhoud van de pagina`s van derden. 

Hoewel Kenniscentrum suiker & voeding ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, sluit Kenniscentrum suiker & voeding iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. 

De persoonlijke gegevens die u op de website invult worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op vacatures en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De website van Kenniscentrum suiker & voeding bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Nederlands recht is van toepassing op gebruik van de Kenniscentrum suiker & voeding website en bij eventuele geschillen voortvloeiend uit dat gebruik zullen die geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland.

Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Kenniscentrum suiker & voeding wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde en deze te hebben geaccepteerd.

Afdrukken

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina