Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 15

Epidemioloog Carry Renders over 'Aanpak van overgewicht bij kinderen'
|15
Suiker in perspectief, juni 2014
PIJLERS JOGG
JOGG - onderdeel van het Convenant Gezond
Gewicht - is een landelijk initiatief dat gedragen
wordt door zowel publieke als private partijen.
Dat zijn het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, onderzoeksinstanties,
gezondheidsbevorderende instellingen en
landelijk opererende bedrijven uit de food-,
retail- en verzekeringssector. JOGG is gebouwd
op vijf pijlers: politiek draagvlak, publiek-
private samenwerking, sociale marketing,
wetenschappelijke begeleiding en evaluatie,
en de verbinding van preventie en zorg.
Deelnemende gemeenten stellen voor
minstens zestien uur een JOGG-regisseur aan.
Het landelijke JOGG-bureau biedt de
gemeenten veertig dagen per jaar onder-
steuning op maat: advies, opleiding, training,
coaching en kennisdeling, bijvoorbeeld op het
gebied van communicatie en sociale marketing.
Op dit moment werken zestig gemeenten in
ons land volgens JOGG. De ambitie is dat
Nederland in 2015 minstens vijfenzeventig
JOGG-gemeenten telt, waardoor circa vijf
miljoen jongeren en hun ouders worden
bereikt
comorbiditeit of een lichamelijke oorzaak uit te
sluiten – het overbruggingsplan is voor hen niet
intensief genoeg – zijn nog veel verschillende,
multidisciplinaire programma’s in omloop, vaak
aangeboden via ziekenhuizen. Dat brengt hoge
zorgkosten met zich mee, terwijl voor deze groep
nog niet vast staat hoe de aandoening op de langere
termijn effectief aan te pakken is.’
Ook de samenwerking tussen scholen, ouders en
zorgverleners kan beter, bijvoorbeeld als het gaat
om communicatie over een gezonde leefstijl. ‘Het is
belangrijk dat al deze partijen een heldere,
consistente boodschap uitdragen’. Scholen kunnen
bovendien nog beter inspelen op maatschappelijke
trends. ‘Lichaamsbeweging en gezonde voeding zou
je bijvoorbeeld ook kunnen stimuleren via de
computer of smartphone, apparaten die voor de
meeste jongeren niet meer weg te denken zijn uit
hun leven.’
Evaluatie en monitoring
Als het aan Renders ligt, adopteren de komende tijd
nog meer gemeenten een integrale aanpak zoals die
van JOGG. ‘Evaluatie en monitoring zijn daarbij
van groot belang’, benadrukt ze. ‘Die geven onder-
zoekers, beleidsmakers, praktijkwerkers en andere
stakeholders de kans nog effectiever te gaan
samenwerken, en de implementatie en uitvoer
van deze aanpak verder te optimaliseren.’
Overgewicht bij kinderen mag dan een omvangrijk
en complex probleem zijn, de epidemiologe is
optimistisch over de toekomst: ‘Laten we de kansen
grijpen die er liggen. Dan kunnen we er samen voor
zorgen dat de prevalentie van overgewicht en
obesitas bij kinderen in nog meer gemeenten
gelijk blijft, of misschien zelfs gaat dalen – ook in
aandachtswijken.’
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...32
Powered by FlippingBook